Obchodní podmínky

Reklamační řád


Jakostní vady:

 1. Vady dodaného pevného paliva /dále jen reklamace/ bude kupující provádět písemnou formou pomocí formulářů k tomu určených. Formuláře k dispozici na příslušném skladu u vedoucí provozovny.
 2. Vadou se rozumí odchylka kvalitativních parametrů tuhého paliva stanovených jakostními parametry prvovýrobců.
 3. Vadu uhlí je kupující povinen prodávajícímu prokázat.
 4. Kupující je povinen prohlédnout reklamované palivo bez zbytečného odkladu. Prodávající nenese odpovědnost za později oznámené vady.
 5. Záruční doba pro zjevné vady /tj.viditelná hlušina či jiné nečistoty, zvýšený obsah prachu, nadsítného a podsítného než je určeno v katalogu výrobce je 5 kalendářních dnů od data expedice dle vážního lístku ze skladu prodejce.
 6. Záruční doba na skryté vady uhlí /tj. vady uhlí zjistitelné laboratorním rozborem/ je 14 kalendářních dnů od data expedice dle vážního lístku. Kupujicí je povinen umožnit prodávajícímu odběr kontrolního vzorku vadného uhlí pro nezávislý laboratorní rozbor nebo odběr kontrolního vzorku provést sám dle normy ČSN 44 1304 za přítomnosti pověřené osoby.
 7. V protokolu o vadách kupující uvede popis vad paliva a přiměřenou požadovanou slevu z kupní ceny. Protokol o vadách kupující doloží kvalitní fotodokumentací.
 8. Nedojde-li k jiné dohodě, je kupující povinen dodávku paliva, u níž kupující uplatňuje nároky z vad, vyložit odděleně od jiného uhlí uskladnit, označit‚ šetrně s dodávkou uhlí manipulovat, při skladování minimalizovat vliv klimatických podmínek a nesmí s uhlím nakládat způsobem, který by mohl ztížit nebo znemožnit kontrolu vad prodávajícímu.
 9. Kupující je povinen vytvořit prodávajícímu podmínky k ověření oprávněnosti nároků z vad uhlí.
 10. Prodávající je povinen poskytnout kupujícímu součinnost spočívající v tom, že do 5-ti pracovních dnů od doručení protokolu o vadách oznámí kupujícímu, zda a kdy se k vyřízení nároku z vad uhlí dostaví.
 11. Jsou-li prodávajícímu vady uznány jako oprávněné, může kupující požadovat nárok z vad paliva, a to přiměřenou slevou z kupní ceny, která je jediným nárokem kupujícího z vad paliva.
 12. Náklady spojené s řešením nároku z vad nese prodávající jen tehdy, byla -li vada uhlí prokázána, v opačném případě je hradí kupující.

 

 


Uhelné sklady Jilemnice
Čsl. Legií 299
514 01 Jilemnice

IČ: 48187828
DIČ: CZ7210133436
objednávky:
mobil: 776 727 169
tel.: 481 544 450
tel.: 481 545 364

Copyright © 2015 | Login | Vyrobil: Petr Holman